Informacje o projekcie
Tytuł projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna – grupa pierwsza”

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

III Czysta Energia

Działanie:

3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Wielorodzinne budynki mieszkalneCałkowita wartość projektu: 3 744 184,99 PLN


Kwota dofinansowania: 3 022 089,26 PLN


Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2018-06-22
Cel projektu:

Projekt dotyczy głębokiej modernizacji energetycznej 9-ciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna przy ulicach: Korczaka 2, Korczaka 4, Jordana 2, 1 Maja 6, 1 Maja 5, Konopnickiej 16, Konopnickiej 7, Sikorskiego 4 i Chemików 13.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje termomodernizację budynków poprzez ocieplenie ścian fundamentowych, ścian piwnic, ścian zewnętrznych, stropodachów i stropów pod poddaszami, wymianę stolarki okiennej w piwnicach i klatkach schodowych, wymianę stolarki drzwiowej wejściowej, modernizację instalacji c.o. poprzez montaż zaworów podpionowych, termostatycznych z równoważeniem hydraulicznym. Dodatkowo w zakresie modernizacji oświetlenia w częściach wspólnych budynków przewidziano wymianę opraw żarówkowych na oprawy typu LED z czujnikami ruchu. Ponadto w celu zwiększenia wykorzystania energii z OZE dla każdego budynku przewidziano montaż instalacji paneli fotowoltaicznej o mocy 0,5 kW do wykorzystania na potrzeby oświetlenia klatek schodowych.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło w celu ogrzania budynków. Ponadto zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery w postaci gazów poprzez redukcję ilości spalonego paliwa. Projekt przewiduje również zmniejszenie mocy zainstalowanego oświetlenia wewnętrznego części wspólnych budynków przy zachowaniu norm oświetleniowych, skutkiem czego będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w modernizowanych budynkach. Zastosowane modernizacje pozwolą na normalne funkcjonowanie przy możliwie niskim zapotrzebowaniu na ciepło i energie z zewnątrz.