Informacje o operacjiEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Typ operacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa operacji:

Rozbudowa sieci wodociagowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna

Program:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Cel operacji:

Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowość Wola Zarczycka, Sarzyna, Jelna i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Jelna i Wólka Łętowska.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji operacji 584 odbiorców będzie korzystać z ulepszonej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowanych jest 146 przyłączy, w tym 136 przyłączy kanalizacyjnych i 10 przyłączy wodociągowych.